Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Εγνατίας (Προμήθεια Σκυροδέματος)

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη “ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)
“, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 61.966,52 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου Ν.Χ ΑΒΕΡΩΦ 2, την 01 ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Μετσόβου, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Απόστολος Αθανασίου τηλέφωνα 2656 3 60338, και Φαξ: 26560 41373), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου https://www.dimosmetsovou.gr/.


ΜΕΤΣΟΒΟ 22-04-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ

Τελευταία Νέα