Σύστημα ΓΕΩΔΟΡΥ

Το έργο “ΓΕΩΔΟΡΥ” αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων.

Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στις περιοχές Μετσόβου και Ζωτικού της Περιφέρειας Ηπείρου που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα κατολισθήσεων.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνάς (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών και φορέα εκτέλεσης το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας.

Tα οπτικοποιημένα αποτελέσματα του έργου ΓΕΩΔΟΡΥ παρουσιάζονται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο:

 https://gis.geodory.gr/

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ & ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Accessibility