Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μετσόβου Βασίλης Κουρούτος

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση σε περιβαλλοντικά θέματα. Στο δημόσιο τομέα έχει διατελέσει προϊστάμενος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. Στον ιδιωτικό τομέα υπήρξε Διευθυντής του MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) και της Mom (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας), ενώ έχει αναπτύξει και αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, στη διεύθυνση προσωπικού, καθώς και στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης και της στρατηγικής ενός οργανισμού. Επίσης, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης για προγράμματα έρευνας, οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, ενώ έχει αποκτήσει εμπειρία στην προετοιμασία και παρουσίαση εισηγήσεων, αναφορών και δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια. Έχει  συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις ομάδων εργασίας για τη διαμόρφωση διεθνών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης. Παράλληλα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία Διοικητικών Συμβουλίων, στη διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και σε θέματα συνεργασίας  με τοπικές  κοινωνίες,  κυβερνητικούς φορείς,  πανεπιστήμια, διεθνείς φορείς και οργανισμούς κ.λπ. 

Κατά τη διάρκειά της καριέρας του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στην αξιολόγηση «Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» και «Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων» για έργα όπως η χωροθέτηση και εγκατάσταση Μικρο-υδροηλεκτρικών σταθμών και ανεμογεννητριών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων κ.λπ.. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ως βιολόγος με ειδικότητα στη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, έχει: Συντονίσει πολλές ομάδες εθελοντών/φοιτητών, διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), συντάξει προτάσεις χρηματοδότησης προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, LIFE, INTERREG κ.λπ.) και από το 2016 είναι αξιολογητής ερευνητικών έργων – χρηματοδοτικών προτάσεων που υποβάλλονται στο Research Executive Agency – REA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και έχει γράψει πολλά άρθρα για την βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για περισσότερο από δέκα (10) χρόνια ασχολήθηκε, επαγγελματικά με τον τουρισμό διεξάγοντας οικοτουριστικές κρουαζιέρες στην ευρύτερη περιοχή των Β. Σποράδων με ιδιόκτητο ξύλινο σκάφος 25 μέτρων. 

Eίναι παντρεμένος από το 2015 με τη Ρίκα Μπίσα.             

  

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου υποστηρίζει τη Δήμαρχο στα διοικητικά της καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί η Δήμαρχος με απόφασή της, και ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς Αποδοχές και Μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημοτικής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της Λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

θ. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων της Διοίκησης του Δήμου.

ι. Παραλαμβάνει πάσης φύσεως έγγραφα (δικαστικές αποφάσεις, εξώδικα κ.τ.λ.) από δικαστικούς επιμελητές και άλλα όργανα.

ια. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου και της Δημάρχου, ύστερα από εξουσιοδότηση της Δημάρχου.

ιβ. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια και σε δημόσιες εκδηλώσεις, κατόπιν συνεννόησης με την Δήμαρχο.

ιγ. Υπογράφει τα διαβιβαστικά έγγραφα, με τα οποία θα διαβιβάζονται οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ιδ. Υπογράφει «Με εντολή Δημάρχου» έγγραφα προς υπαλλήλους, πολίτες, Συλλόγους, Συνδικάτα, Ιδρύματα, Δήμους και Ενώσεις αυτών, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Προέδρους Κοινοτήτων καθώς επίσης και τα έγγραφα που απευθύνονται στα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές και λοιπούς φορείς, κατόπιν συνεννόησης με τη Δήμαρχο.

Τελευταία Νέα