Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου

ΠΡΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(μικτή σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια),
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
ΓΙΑ THN ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 720.806,44 € ΑΝΕΥ ΦΠΑ (893.800,00 € ΜΕ ΦΠΑ)

Τελευταία Νέα