Ετικέτα: Αντώνης Τρίτσης

  • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασηςΦορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την…

  • Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου

    ΠΡΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(μικτή σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια),ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστηςσχέσης…

Τελευταία Νέα