Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7132.002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Μετσόβου. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο ΑΤ12 της Πράξης : «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μετσόβου» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1585/26-7-2021 του Υπουργού Εσωτερικών. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Μετσόβου.


Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:

 Δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων πολλαπλών χρήσεων ΟΜΑΔΑ Β Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34144900-7 – Ηλεκτρικά οχήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. Προσφορές οι οποίες δεν θα περιλαμβάνουν τιμές για το σύνολο των ειδών της Ομάδας της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 108.000,00€, ΦΠΑ: 25.920,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη μελέτη προμήθειας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.


Η Δήμαρχος
Αβέρωφ Μαρία – Χριστίνα

Τελευταία Νέα