Ετικέτα: Πολιτική Προστασία

  • Σύστημα πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετσόβου

    ΠΡΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(μικτή σύμβαση υπηρεσίας με προμήθεια, με κύριο αντικείμενο αυτής την προμήθεια),ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστηςσχέσης…

Τελευταία Νέα