Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του
περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίας
του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’
αριθμ. 95/2022 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής ως εξής:

Ημέρα: Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.
Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Είκοσι (20,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Πενήντα (50,00) ευρώ.

Τελευταία Νέα

Accessibility