Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμαρχος Μετσόβου
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Κοινότητας Ανθοχωρίου
»


Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 3.196,67€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 3.143,39€, αναθεώρηση: 94,25€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 5.806,45€.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Μετσόβου και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α:30.7323.006 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://dimosmetsovou.gr/) και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility