Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου Μετσόβου

Ο Δικαιούχος Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου Μετσόβου»(CPV: 45233123-7- Κατασκευαστικές Εργασίες για Δευτερεύουσες Οδούς.), με προϋπολογισμό 380.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 380.645,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Το παρόν έργο αφορά την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών ιδιοκτησίας του Δήμου Μετσόβου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται συνολικό μήκος επέμβασης επί υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου ίσο περίπου προς 4,41 km σε διάφορες θέσεις στις ΤΚ Μικρής και Μεγάλης Γότιστας της Δ.Ε. Εγνατίας. Οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν την βελτίωση και μόνο του καταστρώματος των δρόμων (οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση). Συνολικά προβλέπεται η βελτίωση του καταστρώματος υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 4.410,83 m στις θέσεις “Κουλούρια” (ΤΚ Μεγάλης Γότιστας, μήκος επέμβασης: 262,17m), “Κούτσια” (ΤΚ Μεγάλης Γότιστας, μήκος επέμβασης: 247,74m), “Μύλους” (ΤΚ Μεγάλης Γότιστας, μήκος επέμβασης: 2.717,69m) και “Ιτιά” (ΤΚ Μικρής Γότιστας, μήκος επέμβασης: 1.183,23m)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% (7.608,82 €) και ισχύ μέχρι την 18/08/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0035992677), συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο» και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο «Σ.Α.Ε. 2022ΣΕ08210035»

Τελευταία Νέα

Accessibility