ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τριτη και ώρα 14:30’ (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή α ν ο ι κ τ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και ισχύει, για την πράξη με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ».

Τελευταία Νέα