Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σιτσαίνων Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σιτσαίνων Δήμου Μετσόβου».

Τελευταία Νέα

Accessibility