Ετικέτα: Προμήθεια

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2024

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024] Η Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2023

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών και εξοπλισμού λειτουργίας στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μετσόβου

  Ο Δήµος Μετσόβου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” για την Προµήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2022

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2021

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και…

 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και απορριματοφόρων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

  Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής…

Τελευταία Νέα