Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και απορριματοφόρων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν.4412/2016), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού και απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες εκσυγχρονισμού/αναβάθμισης του Δήμου Μετσόβου:
ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου,
ενός (1) τροχοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα
ενός (1) αναρροφητή φύλλων με ειδική βάση – στήριξη,
δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων περισυλλογής ασυμπίεστων απορριμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά στους ακόλουθους συνδέσμους:

Τελευταία Νέα