Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών και εξοπλισμού λειτουργίας στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μετσόβου

Ο Δήµος Μετσόβου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” για την Προµήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών και εξοπλισµού λειτουργίας, στο Δηµοτικό Γυµναστήριο Μετσόβου, προϋπολογισµού δαπάνης 171,000.00€ (συµπ. Φ.Π.Α. 24%).

Τελευταία Νέα