Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μετσόβου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ


Διακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ”, για την κάλυψη των αναγκών του Δήµου Μετσόβου για το έτος 2021, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.980,72 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Μετσόβου Ν.Χ ΑΒΕΡΩΦ 2, την 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού.
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και πληροφορίες γι’ αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το γραφείο προµηθειών του Δήµου Μετσόβου, (αρµόδιος υπάλληλος κ. Απόστολος Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, τηλέφωνα 2656 3 60338, και Φαξ: 26560 41373), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου https://www.dimosmetsovou.gr/.


ΜΕΤΣΟΒΟ 16-08-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ

Τελευταία Νέα