Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου

 1. Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
  Υποέργου 1 με τίτλο: Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου, της πράξης
  με τίτλο ” Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου” Εκτιμώμενης αξίας 429.000,00 €
  (Τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων Ευρώ) (συμπ. Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις
  διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας.
 2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο
  18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06 ΙΟΥΛΙΟΥ,
  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πμ.
 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
  μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις
  κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
  σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
  Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
  διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 6. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
  φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
  που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννιά ευρώ (6.919,00).
 7. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
  προσφορών. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
  διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
  προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
  σύμβασης.
 9. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση IV «Κατασκευή, επισκευή και
  συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων &
  Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών.
 10. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς
  τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την
  παρούσα ορίζεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον
  ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
  εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).
  Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
 11. Η έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνιστικής διαδικασίας του δημοπρατούμενου έργου,
  αποφασίστηκε με την αριθ. 72/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου.

Μέτσοβο, 02-06-2021
Ο Δήμαρχος Μετσόβου

Τελευταία Νέα