Δημοπρασία εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Δήμαρχος Μετσόβου Προκηρύσσει:


ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΦΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ


Για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από
σημεία εντός των ορίων του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
που ορίστηκαν με την αρ. 73/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΟΞΩΚ7-ΧΞΞ), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.∆.116/2004.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μετσόβου που βρίσκεται στην Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, στις 28 του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 270/81, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για το Δήμο Μετσόβου με την με αριθ. 65/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεκτοί γίνονται στην δημοπρασία όσοι από τους ενδιαφερόμενους προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης καθώς και
εγγυητική επιστολή ποσού εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ (665,00€) όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 8 παρ. 8 της διακήρυξης.
Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της υπογραφής της με δυνατότητα ανανέωσης – επέκτασης για άλλο ένα (1) έτος εάν το επιθυμούν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της διακήρυξης.
Τα ελάχιστα όρια της πρώτης προσφοράς ορίζονται ως εξής:
1) Επιβατικά αυτοκίνητα ΕΙΧ: 50€/αυτοκίνητο. 2) Φορτηγά αυτοκίνητα ΦΙΧ<3,5tn: 50€/αυτοκίνητο. 3) Φορτηγά αυτοκίνητα ΦΙΧ>3,5tn: 100€/αυτοκίνητο. 4) Δίκυκλα:
15€/δίκυκλο. 5) Μέταλλα: 0,20€/Kgr
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου (αρμόδιος υπάλληλος: Νάκος Αντώνιος, τηλ.:
26563 60329).


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΒΕΡΩΦ

Τελευταία Νέα