Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Χρυσοβίτσας

O Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Χρυσοβίτσας»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 50.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 29.600,90€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 5.328,16€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 5.239,36€, αναθεώρηση: 154,16€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 9.677,42€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Μετσόβου και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α:30.7323.004 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/08/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 07/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α1.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 803,37 ευρώ (οκτακόσια τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά).

Τελευταία Νέα

Accessibility