Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ανθοχωρίου

Με την παρούσα Μελέτη , προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την Ανάπλαση της πλατείας
Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου .
Οι εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη περιγράφονται
παρακάτω αναλυτικά.
Ήτοι:

 1. Χωματουργικές εργασίες:
  • Γενικές εκσκαφές
  • Εκσκαφές θεμελίων
  • Επιχώσεις
  • Καθαιρέσεις
 2. Θα κατασκευαστεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, για την αντιστήριξη της
  πλατείας, με διαστάσεις :
  • Θεμελίωση (βάθος 0,30m, πλάτος 1,50m μήκος 65,00m,
  • Αναδομή (πάχος 0,25m και μέσο ύψος 3,30m,μήκος 65,00m)
  • Ο οπλισμός θα είναι διπλή σχάρα Φ12/15
 3. Θα κατασκευαστεί τοίχος από λιθοδομή με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20
  στο τέλος του πρανούς της πλατείας με διαστάσεις :
  • Θεμελίωση :βάθος 0,30m ,πλάτος 1,40m,μήκος 38,00m
  • Aναδομή :πάχος 0,80m , μέσο ύψος 1,70m, μήκος 38,00m
 4. Θα κατασκευαστεί σαρζανέτ για αντιστήριξη τμήματος της πλατείας με μήκος
  10,00m και ύψος 3,00m
 5. Θα γίνει τσιμεντόστρωση ( C16/20) στην πλατεία (για βάση στήριξη πλακοστρώτου
  d=0,08m) , καθώς επίσης και νέο πλακόστρωτο με πλάκες ,τουλάχιστον 5cm
 6. Θα κατασκευαστεί νέο λιθόστρωτο (σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο της Τεχνικής
  Υπηρεσίας)
 7. Διαμόρφωση πρανών από την υπό κατασκευή πλατείας μέχρι τον Κοινοτικό δρόμο
  ,που διέρχεται κατάντι της πλατείας

Τελευταία Νέα