Υποέργο 1″Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών” του Έργου με τίτλο “Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου”

Ο Δ ή μ ο ς Μ ε τ σ ό β ο υ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 1:
«Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών.»
της πράξης με τίτλο:
«Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου»
Εκτιμώμενης αξίας 109.500,00 Ευρώ
(συμπ. Φ.Π.Α. 24% ).

Τελευταία Νέα