Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων & πλύσης κάδων του Δήμου Μετσόβου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6095/29.11.2022


Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων & πλύσης κάδων του Δήμου Μετσόβου».
Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: α) η Συλλογή και μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων και β) η Πλύση κάδων του Δήμου Μετσόβου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα αστικά στερεά απόβλητα προς απόρριψη και επεξεργασία στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Μ.Ε.Α.). Ωστόσο, εφόσον ξεκινήσει η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Μετσόβου (Σ.Μ.Α. Μετσόβου), η απόρριψη των αποβλήτων θα πραγματοποιείται στον Σ.Μ.Α. Μετσόβου, και η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου θα προσαρμοστεί σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό δαπάνης 197.051,63 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 244.344,02 €).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 3.941,03€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Μετσόβου www.dimosmetsovou.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Μετσόβου, στο τηλ. 2656360338 (Αρμόδιος Υπάλληλος Απόστολος Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τελευταία Νέα

Accessibility