Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από γέφυρα Παναγίας έως Βρύση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από Γέφυρα Παναγιάς έως Βρύση»

Ο Δικαιούχος Δήμος Μετσόβου διακηρύττει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄)  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από Γέφυρα Παναγιάς έως Βρύση».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:0006168247 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από Γέφυρα Παναγιάς έως Βρύση».

Το έργο συντίθεται από κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

 1. Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 29/2018 του Δήμου Μετσόβου, ανέρχεται στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό των 476.127,63  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 590.398,26 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
 2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 10/03/2020 και ώρα 15:00
 3. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 17/03/2020 και ώρα 10:00 η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 4. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
 5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου «www.dimosmetsovou.gr».
 6. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μετσόβου, αρμόδιος υπάλληλος κος Απόστολος Αθανασίου (τηλ.:2656360338  Φαξ:2656041373 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 7. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016.
 8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα  ρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.

 • Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα κατηγορίας οδοποιία και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Ειδικά για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις αυτών, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή σε αντίστοιχες τάξεις ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε για έργα κατηγορίας οδοποιία και εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 1. Λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 του 4412/2016 και το άρθρο 22 της Διακήρυξης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.523,00 ευρώ, χρόνου ισχύος επτά (7) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου Δ. Μετσόβου.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210018.
 4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Μετσόβου με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.
  Για τον Δικαιούχο Δήμο Μετσόβου     Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Τζαφέας

Τελευταία Νέα