Τοιχοποιίες κοινότητας Χρυσοβίτσας στη θέση παιδικού σταθμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:

Ο Δήμος Μετσόβου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», με προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο στο σύνολό του ανήκει στις Κατηγορίες “Οικοδομικα” με Προϋπολογισμό 20.020,40€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός του έργου, με βάση την αριθ. 08/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου, ανέρχεται στο ποσό των 20.161,29€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).

Τελευταία Νέα