«Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού και
απορριµµατοφόρων οχηµάτων του Δήµου Μετσόβου»
ΤΜΗΜΑ 1: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

Ο Δήµος Μετσόβου προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Δηµόσιο Ανοικτό Διαγωνισµό (µέσω της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άνω των ορίων του Ν..4412/2016), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας: «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού και απορριµµατοφόρων οχηµάτων του Δήµου Μετσόβου ΤΜΗΜΑ 1: Ελαστιχοφόρος Φορτωτής – Εκσκαφέας».

Τελευταία Νέα