Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού μονής καμπίνας με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ημιφορτηγού μονής καμπίνας με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μετσόβου».
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (60.000,00€ με Φ.Π.Α.).

Τελευταία Νέα