Πλειοδοτική διακήρυξη δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγ.Περιστερίου, Δ.Ε. Εγνατίας, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 182/2020 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 ως εξής:
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Εξήντα (60,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Χίλια (1.000,00) ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης.
Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μέτσοβο 10-12-2020
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα

Accessibility