Εργασίες Καθαρισμού, Συντήρησης και Αποκατάστασης Κοιτών Μικρών Υδατορεμάτων στη Δ.Κ. Μετσόβου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού, Συντήρησης και Αποκατάστασης Κοιτών Μικρών Υδατορεμάτων στην Δ.Κ. Μετσόβου»

Τελευταία Νέα