Ενεργειακή και Λειτουργική Κτιριοδομική Αναβάθμιση» της Πράξης «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Κτιρίου του Παλαιού Σινεμά στην Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου»

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 29η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί Ανοιχτή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Κτιρίου του Παλαιού Σινεμά στην Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου».
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 5Η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011313441 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Ενεργειακή και Λειτουργική Κτιριοδομική Αναβάθμιση» της Πράξης «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Κτιρίου του Παλαιού Σινεμά στην Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου».
Το έργο «Ενεργειακή και Λειτουργική Κτιριοδομική Αναβάθμιση» της Πράξης «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση του Κτιρίου του Παλαιού Σινεμά στην Δ.Κ. Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου» συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 75.238,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 19/2018 που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, ανέρχεται στο ποσό των 76.612,90 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 95.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να λα βουν γνω ση και να βρουν τα συμβατικα τευ χη του διαγωνισμου (Διακη ρυξη, Συγγραφη Υποχρεω σεων κ.λ.π.) στον ειδικο , δημο σια προσβα σιμο, χω ρο “ηλεκτρονικοι
διαγωνισμοι ” της πυ λης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς https://dimosmetsovou.gr/diagonismi-diakiryxis/), ο που αναρτα ται σχετικη ενημε ρωση με αναφορα στον συστημικο αριθμο διαγωνισμου και διασυ νδεση στον ανωτε ρω ψηφιακο χω ρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
− Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
− Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
− Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.532,26 ευρώ (χίλια πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Μετσόβου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μετσόβου, αρμόδιος Υπάλληλος Αθανασίου Απόστολος (Τηλ.: 2656360338) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΜΕΤΣΟΒΟ, 11-03-2022
Ο Δήμαρχος
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τελευταία Νέα

Accessibility