Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Μετσόβου».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 159.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 93.775,54€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 16.879,60€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 16.598,27€, απολογιστικά: 150,00€ αναθεώρηση: 822,40€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 30.774,19€.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20/07/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ποσού: 40.881,42€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   (ποσού:    48.832,66€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%) και ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ποσού:  32.367,07€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%). Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.564,52€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά).

Τελευταία Νέα

Accessibility