Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Δήμου Μετσόβου».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 181.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 106.869,73€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 19.236,55€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 18.915,94€, απολογιστικά: 200,00€ αναθεώρηση: 745,52€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 35.032,26€.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 19/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ποσού: 51.529,23€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   (ποσού:    48.346,14€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%) και ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (ποσού:    40.303,37€ με ΓΕ&ΟΕ 18% και Απρόβλ. 15%) .

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.919,35€ (δύο χιλιάδες εννιακόσια δεκαεννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Τελευταία Νέα

Accessibility