Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας καταστημάτων στο Δημοτικό Parking

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:


Εκτίθενται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση α) του υπ’ αριθμ. 7 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (17,50τ.μ.), β) του υπ’ αριθμ. 8 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (20,00τ.μ.) και γ) του υπ’ αριθμ. 10 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (20,00 τ.μ.) σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Δημοτική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 59/2024 (ΑΔΑ: 665ΟΩΚ7-Δ5Ο), 60/2024 (ΑΔΑ: ΨΨΞΙΩΚ7-Ν5Σ) και 61/2024 (ΑΔΑ: 6ΞΥΤΩΚ7-ΑΗΝ) αποφάσεις της αντίστοιχα.
Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 ως εξής:


1.- Για το υπ’ αριθμ. 7 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων:
Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Σαράντα (40,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Τέσσερα (4) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ

2.-Για το υπ’ αριθμ. 8 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων:
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Σαράντα (40,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Τέσσερα (4) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ

3.-Για το υπ’ αριθμ. 10 καταστήματος στο συγκρότημα του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων:
Ώρα : 11:00π.μ. – 11:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Σαράντα (40,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Τέσσερα (4) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου, 30 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας του κάθε καταστήματος, τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Τα μίσθια θα χρησιμοποιηθούν ως ορίζονται από τους όρους των αντίστοιχων διακηρύξεων.
Οι όροι των σχετικών διακηρύξεων θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Μέτσοβο 02-04-2024
Η Δήμαρχος
Αβέρωφ Μαρία – Χριστίνα

Αναλυτικά η περίληψη διακήρυξης στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Τελευταία Νέα