Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου στη Μικρή Γότιστα

Ο Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Κοινοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία της Κοινότητας Μικρής Γότιστας, Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 119/2022 απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ως εξής:

Ημέρα: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Τριάντα (30,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Πεντακόσια (500,00) ευρώ.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 15 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μέτσοβο 19-09-2022
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα