Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου

Διακηρύττει ότι:

            Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 6,50τ.μ. στην αρχή της οδού Β.Μ.Τοσίτσα στην περιοχή κεντρική πλατεία της  Κοινότητας Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 118/2021 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  την ΤΡΙΤΗ  10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.

Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : τριακόσια (300,00) ευρώ μηνιαίως.

Διάρκεια της μίσθωσης : Τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης για τρία (3) ακόμη έτη.

Εγγύηση συμμετοχής : Τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μία ημέρα πριν την ώρα έναρξης της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία μηχανήματος ΑΤΜ

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                Μέτσοβο 29-07-2021

Ο Δήμαρχος

Τζαφέας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα