Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:


Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κεντρικού δημοτικού καταστήματος πλατείας Δ.Κ.Μετσόβου (113,53τ.μ.) σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Δημοτική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 58/2024 (ΑΔΑ: 9ΞΓ2ΩΚ7-ΣΩΝ) απόφασή της.
Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 ως εξής:

Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (7.500,00).
Διάρκεια της μίσθωσης : Πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών.
Εγγύηση συμμετοχής : Εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 30 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ήτοι έως τις 9:30π.μ., τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Μέτσοβο 02-04-2024
Η Δήμαρχος
Αβέρωφ Μαρία – Χριστίνα

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αποθηκεύσετε την περίληψη διακήρυξης:

Τελευταία Νέα

Accessibility