Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικών καταστημάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Μετσόβου
Διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 2, 3, 9 και 10 Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με τις υπ’ αριθμ. 73, 74, 75 και 76/2021 αποφάσεις της αντίστοιχα.
Οι δημοπρασίες θα γίνουν στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Για το υπ’ αριθμ. 2 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : οχτακόσια (800,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.
Για το υπ’ αριθμ. 9 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς: χίλια τριακόσια (1.300,00)ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Για το υπ’ αριθμ. 3 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 9:00π.μ. – 9:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : χίλια (1.000,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.
Για το υπ’ αριθμ. 10 δημοτικό κατάστημα κεντρικής πλατείας Μετσόβου
Ώρα : 10:00π.μ. – 10:30π.μ.
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς: χίλια διακόσια (1.200,00)ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν
την ώρα έναρξης της αντίστοιχης δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.
Τα μίσθια καταστήματα θα χρησιμοποιηθούν ως ορίζεται από τους όρους των σχετικών
διακηρύξεων.
Οι όροι των διακηρύξεων θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μέτσοβο 31-5-2021
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα

Accessibility