Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Κοινότητας Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Κοινότητας Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου», εκτιμώμενης αξίας 76.731,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως ισχύει και τους όρους της υπ’ αριθ. 86/2024 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετσόβου.
Η μελέτη είναι κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες) με CPV:77231300-1 – Υπηρεσίες
διαχείρισης δασών.

Περισσότερες πληροφορίες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Τελευταία Νέα

Accessibility