Αποκατάσταση δρόμων κοινότητας Χρυσοβίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της Πράξης:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
»


Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Αποκατάστασηδρόμων κοινότητας Χρυσοβίτσας».
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 21/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου , ανέρχεται στο ποσό των 12.096,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 15.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΣΑΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου, μέσω του συνδέσμου: https://dimosmetsovou.gr >Ενημέρωση > Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστική βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της μελέτης (άρθρο 125 Ν.4412/2016).
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ε) Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών εφόσον πληρούν τα κατά το νόμο κριτήρια συμμετοχής. Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) (Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία δεν απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 90 ημέρες από την υπογραφή της.
Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες λειτουργίας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τελευταία Νέα