Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στις Δ.Κ. Μεγ. Περιστερίου, Μικρής Γότιστας, Μεγάλης Γότιστας Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες στις Δ.Κ. Μεγ. Περιστερίου, Μικρής Γότιστας, Μεγάλης Γότιστας Δήμου Μετσόβου».
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 90.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 52.878,86€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 9.518,19€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%),9.359,19€, αναθεώρηση: 824,04€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 17.419,35€.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α:64.7326.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τελευταία Νέα