Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου διανομής πόσιμου νερού Κοινότητας Μετσόβου μέσω αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 6 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί Ανοιχτή η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή
Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ».
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 13 του μηνός ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ του έτους
2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi 3,176,442.04 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών : 1,095,116.05 Ευρώ [ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ]
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 197,120.89 Ευρώ
Απρόβλεπταii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 193,835.54 Ευρώ,που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Δαπάνη Προμηθειών Εξοπλισμού 1,071,056.00 Ευρώ [1. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(ΤΣΕΚ), 2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ), 3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ, 5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4,518.33 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο
153 του ν. 4412/2016.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους
ακόλουθους λόγους :iii

 1. Το συγκεκριμένο έργο προσεγγίζεται ως ενιαίο και αδιάσπαστο φυσικό αντικείμενο με
  αλληλοσυνδεόμενα και αλληλεξαρτώμενα τμήματα εργασιών αλλά και προμηθειών.
 2. Η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου της σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό
  συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης σε τμήματα και την εμπλοκή περισσότερων,
  δυσχερών συντονιζόμενων, αναδόχων και τυχόν συνεργαζόμενους με αυτούς φορείς [υπεργολάβους
  κ.α.].
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών iv που δραστηριοποιούνται
  στην κατηγορία έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ v και που είναι εγκατεστημένα σεvi:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7vii και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
  (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό , δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://dimosmetsovou.gr/diagonismi-diakiryxis/), όπου αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Τελευταία Νέα