Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους συμβούλους

Με απόφαση Δημάρχου, ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μετσόβου ως
εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 20/03/2024
μέχρι και 30/06/2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους ανατίθεται η
εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες στην πλήρη ανακοίνωση που ακολουθεί:

Τελευταία Νέα