Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Μετσόβου

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μετσόβου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το έντυπο αίτησης καθώς και το παράρτημα της ανακοίνωσης έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που ακολουθούν:

Τελευταία Νέα

Accessibility