Υποέργο 2 “Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων” του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου” (επανάληψη διαγωνισμού)

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” για την Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Μετσόβου, προϋπολογισμού δαπάνης 194,429.52€ (Συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

Τελευταία Νέα