Υποέργο 1: «Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών» του έργου «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου» (επανάληψη διαγωνισμού)

Ο Δ ή μ ο ς Μ ε τ σ ό β ο υ
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Υποέργου 1:
«Εργασίες αναβάθμισης και υποδομών.»
της πράξης με τίτλο:
«Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου Μετσόβου»

Τελευταία Νέα