Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-04-2020

Οικονομική

Η συνεδρίαση θα γίνει με σύστημα τηλεδιάσκεψης (Cisco Webex)

Τελευταία Νέα