Συνδέσεις παροχών αποχετευτικού δικτύου από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τον κεντρικό αγωγό της κοινότητας Μετσόβου

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ


Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»


Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας:
Οδός : Ν.Χ. Αβέρωφ 2
Ταχ.Κωδ. : 44200, Μέτσοβο
Τηλ. : 26563 60329
Telefax : 26560 41373
E-mail : a.nakos@1429.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: : κ. Νάκος Αντώνιος


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου https://dimosmetsovou.gr
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11-01-2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 18-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Τελευταία Νέα

Accessibility