Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”»

Τελευταία Νέα