Παράταση της Πρόσκλησης προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου – ΠΕΔ Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6001967, σύμφωνα με την Α.Π.: 2958/09-10-2023 (ΑΔΑ 9ΗΠΗ7Λ9-96Η) Απόφαση Ένταξης, όπως ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται για την κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ωφελούμενων στην εν λόγω δράση στο πλαίσιο της από 21/4/2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα του Α’ κύκλου επιλογής ωφελούμενων εντάχθηκαν στη δράση 315 ωφελούμενοι ως επιτυχόντες.
Ως εκ τούτου οι κενές προς κάλυψη θέσεις στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις που προέκυψαν από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του Α’ κύκλου μέχρι την ανακοίνωση της παρούσας ανέρχονται στις διακόσιες (200).
Στην περίπτωση που προκύψουν επιπλέον κενές θέσεις λόγω πιθανής αποχώρησης επιτυχόντων του Α’ Κύκλου, αυτές θα καλυφθούν από επιλαχόντες που θα προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Στο πλαίσιο της Πράξης ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή: μέχρι 05/07/2024 και ώρα 23:59:59 με σκοπό να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελούμενων που προβλέπονται στο άρθρο 2.1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσαυξημένο κατά 25%.
Αποστολή Δικαιολογητικών: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται μετά την υποβολή της αίτησης, το αργότερο μέχρι την λήξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και ανεξάρτητα με το εάν έχουν λάβει στο email τους τον μοναδικό αριθμό της αίτησής τους ΚΑΣ, ήτοι 
μέχρι και την 05/07/2024 και ώρα 23:59:59. Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων .pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedipeirou@gmail.com.

Τελευταία Νέα

Accessibility