Ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Μετσόβου

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αφορά στην χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με βάση τις υφιστάμενες και μελλοντικά αναμενόμενες ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνολικά χωροθετήθηκαν 6 σημεία φόρτισης εντός της διοικητικής επικράτειας του Δήμου.

Η χρηματοδότηση της μελέτης του ΣΦΗΟ του Δήμου, προϋπολογισμού € 29.760,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), προήλθε από το Πράσινο Ταμείο (σύμφωνα με την αριθμ. 227.3/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021»/ Β’ Πρόσκληση της Δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Τελευταία Νέα

Accessibility