Εργασίες υποδομής και εξοπλισμός για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ”Τσανάκα” στη Δ.Κ. Μετσόβου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 (μεικτή σύμβαση), σε συνδυασμό με το άρθρο 95, παρ.2α και το άρθρο 5 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΝΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΤΣΑΝΑΚΑ” ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ»

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας:

Οδός : Ν.Χ. Αβέρωφ 2
Ταχ.Κωδ. : 44200, Μέτσοβο
Τηλ. : 26563 60338
Telefax : 26560 41373
E-mail : a.athanasiou@1429.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: : κ. Αθανασίου Απόστολος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετσόβου https://www.dimosmetsovou.gr

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΣΗΣΥ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 02-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις: 09-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης, ανέρχεται σε €100.817,26 και αναλύεται σε:

  • Δαπάνη Εργασιών € 35.419,69 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ: € 24.238,26, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ: € 11.181,43).
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% επί δαπάνης εργασιών) € 6.375,54
  • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) € 6.269,29, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
  • Δαπάνη Προμηθειών Εξοπλισμού € 33.239,72 (ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ: € 19.000,00, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: € 11.100,00, ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ: € 3.139,72).
  • Δαπάνη Αναθεώρησης € 62,37 (Εργασίες: € 42,65, Προμήθειες: € 19,72)
  • Φ.Π.Α (24%): € 19.513,02

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστική βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016 (Μεικτή σύμβαση έργου και προμήθειας) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος, μαζί με το αναλυτικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εξοπλισμού (για τις ομάδες προμήθειας της μεικτής σύμβασης), το οποίο θα αναρτήσει η υπηρεσία μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (σε μορφή excel). Οι οικονομικοί φορείς θα συμπληρώσουν την αριθμητική αναγραφή όλων των επιμέρους τιμών του εξοπλισμού στο αρχείο αυτό, ενώ στη συνέχεια υποχρεούνται στην μετατροπή του σε αρχείο pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, το οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά στον σχετικό υποφάκελο επί ποινή απαραδέκτου.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μετσόβου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Φορέα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBCGreeceAlbania 2014-2020” στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης “CULTURAL LANDS”. Η Πράξη με τίτλο: “Greece and Albania Joint Initiatives for Cultural Preservation Through Innovative Actions” και με ακρωνύμιο “CULTURAL LANDS” συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε. (μέσω του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA ΙΙ) και κατά 15% από τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα-Αλβανία). Η Εθνική Συμμετοχή από τη πλευρά της Ελλάδας, καλύπτεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου, αναφορικά με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Δήμου Μετσόβου,: 2018ΕΠ51860003.

Οι προς εκτέλεση εργασίες κατατάσσονται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 45453000-7 Εργασίες Γενικής Επισκευής και Ανακαίνισης, 45310000-3 Εργασίες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ε) Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών εφόσον πληρούν τα κατά το νόμο κριτήρια συμμετοχής.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) (Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχων κατηγοριών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η υποβολή εγγύησης συμμετοχής ύψους 1.626,08.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Μετσόβου με το αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τελευταία Νέα